DZIAŁALNOŚĆ

Fundacja została założona na jesieni roku 2014, po czym – w pełnym zakresie z początkiem 2015 – podjęła działalność wytyczoną w Statucie.
Sprawozdania z działalności Fundacji za lata 2015, 2016, 2017, 2018  i 2019 (merytoryczne i finansowe) zostały przez zarząd sporządzone w terminie i zatwierdzone przez Radę Fundacji. Poniżej udostępniamy roczne sprawozdania z działalności  Fundacji wraz z uchwałami organów statutowych:
Fundacja prowadzi działalność  i realizuje swoją misję poprzez różnorodne działania przewidziane Statutem, w tym przede wszystkim:
1.Ustanawiając nagrody i stypendia.
2.Udzielając innych form pomocy, w tym prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania informacji, edukacji, szkoleń, studiów, zajęć edukacyjnych, programowania, projektowania i badań.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Każdego roku,  Rada Fundacji ustala plan działania fundacji przewidujący realizację celów statutowych w różnorodnych formach, przewidzianych Statutem, finansowanych wyłącznie ze środków zgromadzonych od prywatnych darczyńców:
1.Prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej, programowej, projektowej, dokumentacyjnej oraz szkoleniowej.
2.Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, ale też rzeczowego i finansowego ich inicjatywom na rzecz urbanizacji, edukacji dla miasta i kultury miasta.
3.Organizację i wspieranie organizacji wystaw, seminariów, konferencji, koncertów, debat, dyskusji, przeglądów i warsztatów.
4.Organizację i wspieranie wypraw edukacyjnych (tzw. study tours).
5.Organizację kampanii społecznych.
Bieżąca działalność fundacji jest tematem, który relacjonujemy w zakładce: DZIAŁALNOŚĆ
Informacje o nadchodzących przedsięwzięciach i zaproszenia publikujemy w dziale: AKTUALNOŚCI.
Poniżej udostępniamy przegląd informacji na temat naszej działalności w poprzednich latach:
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019.