ZMIANY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej (→więcej tutaj) wprowadza zmiany w kompetencjach organów centralnych, związanych z planowaniem przestrzennym. Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województw i obszarów funkcjonalnych (czyli np. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw co do ich zgodności z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [KPZK]) wraca do działu budownictwo,…

czytaj więcej

ZMIANA W USTAWIE O REWITALIZACJI

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (→druk sejmowy Nr 642), która oprócz tytułowej zmiany w podziale kompetencji między ministrami (właściwymi w sprawach rozwoju regionalnego i w sprawach budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) wprowadza również zmianę do ustawy o rewitalizacji. Zmiana polega na dodaniu po…

czytaj więcej