DAGMARA MLICZYŃSKA – HAJDA : O SOBIE

mliczynska_portret_2014

Jestem architektem i urbanistą, a przede wszystkim urbanologiem. Ukończyłam Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1988). Jestem doktorem geografii społeczno-gospodarczej (2017). Interesuje mnie rozwój miast i ich rewitalizacja. Mam 57 lat.

Od ukończenia studiów do roku 2007 pracowałam w samorządzie i agendach rządowych (ostatnio jako Radca Ministra Rozwoju Regionalnego). Od prawie 15 lat współpracuję, jako doradca i konsultant, z polskimi instytucjami samorządowymi oraz naukowo-badawczymi, bywam również ekspertem organów UE i inwestorów z sektora prywatnego.
Założyłam i prowadzę firmę REVIPLAN
Z dużą satysfakcją współpracuję z samorządami miast, którym doradzam przy opracowaniu planów strategicznych, przestrzennych, polityk mieszkaniowych  czy programów rewitalizacji. Pomagam miastom zarówno jako autorka takich opracowań, jak i doradca, ekspert albo konsultant. Do grona miast, z którymi współpracowałam należą: Bielsko-Biała, Bochnia, Chorzów Czaplinek, Dzierżoniów, Katowice, Jasło, Jaworzno, Kraków, Lublin, Malbork, Mława, Pabianice, Poznań, Stargard Szczeciński, Strumień, Świnoujście, Szczecin, Tarnobrzeg, Turek, Tychy.
Od 2008 jestem ekspertem tematycznym unijnego programu URBACT oraz ekspertem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od czasu do czasu pracuję również jako konsultantka i doradca w zakresie rozwoju nieruchomości, planowania przedsięwzięć budowlanych (strategicznego i inwestycyjnego), zarządzania procesami rewitalizacji i gospodarowania przestrzenią.

Piszę i publikuję, popełniłam – samodzielnie albo jako współautorka – 89 artykułów, analiz i opracowań dotyczących mieszkalnictwa, rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego inwestycji oraz  polityki regionalnej. Od dwudziestu lat pracuję jako biegła sądowa w zakresie projektowania architektury, planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Jestem członkiem zawodowych stowarzyszeń, krajowych i międzynarodowych: SARP, TUP, IFHP, ISOCARP, INTBAU.

Współtworzyłam Stowarzyszenie  „Forum  Rewitalizacji” i przez kilkanaście lat pracowałam w jego zarządzie. W roku 2015 ponownie wybrano mnie do władz Forum i powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na zaproszenie miast, samorządów wojewódzkich czy organizacji zrzeszających profesjonalistów  bywam prelegentką, panelistką i szkoleniowcem w dziedzinie planowania strategicznego, zarządzania na rzecz rozwoju, rewitalizacji i mieszkalnictwa. Prowadzę specjalistyczne szkolenia, warsztaty, dyskusje panelowe i seminaria.

Pracuję naukowo, po obronie pracy doktorskiej na temat rewitalizacji w procesie zmiany miasta (przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza, w Zakładzie Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk). swoje zainteresowania koncentruję na badaniach nad przekształceniami  miast i ewaluacji procesów rewitalizacji. Wykładam programowanie rozwoju miast i rewitalizacji  na podyplomowych studiach prowadzonych przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej.

Założyłam i prowadzę Fundację „O! MIASTO„.
W 2016 roku przyznano mi srebrną Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego.

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA:

Artificial Towns_okładka

Former „New Socialist City” in Neoliberal Condition – The Case of Tychy in Poland – rozdział książki pod redakcją Viktrii Szirmai: Artificial Towns in the 21st Century. Social Polarisation in the New Town Regions of East-central Europe,  ISBN 978-963-8302-52-6. Współautor: Grzegorz Węcławowicz

Waterfront revitalization – the innovative component of the Territorial Capital –  artykuł opublikowany w: Urban Transformations: Cities and Water, ISBN: 978-94-90354-32-9; tekst artykułu: → Tutaj

Kobiety i mężczyźni o rewitalizacji – proces zmiany miasta w perspektywie gender, referat zgłoszony i przyjęty na III Kongres Rewitalizacji, IRM Kraków. [ Abstrakt]

Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia PoznaniaLINK do podstrony Urzędu Miasta Poznania, skąd można pobrać program i prześledzić tok prac nad tym nietypowym planem (relacja merytoryczna i fotograficzna).

Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta – z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach, referat wygłoszony i przyjęty do druku, VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku, 19-20.05.2013, Opole. Opublikowany w Nr 12 Studiów Miejskich.
Fragment tekstu tego artykułu: Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta_z perspektywy doświadczeń…

Bariery systemowe rewitalizacji, referat którego współautorką jest Ewa Kipta, opublikowany w kwartalniku naukowym Instytutu Rozwoju Miast -Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Kraków.

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich – Poradnik

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich_poradnik_2012 [w wersji autorskiej].

Analiza działań prowadzących do ustawowej regulacji wsparcia programów rewitalizacji miast_WERSJA ELEKTRONICZNA zawiera opis rozwoju rozwiązań prawno – organizacyjnych w USA i Europie Zachodniej z charakterystyką najważniejszych regulacji oraz kalendarium i wyczerpujący opis wszystkich polskich upublicznionych projektów ustaw dotyczących rewitalizacji. Ekspertyza na zamówienie Miasta Poznania, 2011.

Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w miastach – planowanie integracji zarządzania, na przykładzie m. Lublina (w:) Bogusław Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce,  wydawca: Urząd Miasta Lublin, Narodowy Instytut Kultury, 2011, Warszawa

Cities in Transition – tradition & innovation. The experiences in revitalisation in Poland, (w:) Urban Renewal, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2001, Barcelona.

Development and urban revitalisation in Poland, (w:) Future of Cities, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2007, Kopenhaga.

Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju przestrzennego miasta (w:) Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych, red. Nina Juzwa i Kazimiera Wódz, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1996, Katowice.

Metoda badania i oceny  rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa (w:) Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, red. A. Muzioł-Węcławowicz, wyd.Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków

Miasto XXI wieku. Problemy – szanse – nowe strategie rozwoju. Wprowadzenie do tematu.   http://www.silesia.org.pl/upload/Miasto%20XXI%20w_%20WPROWADZENIE_zredagowane.pdf

Ocena skutków projektowanej USTAWY O ROZWOJU MIAST i REWITALIZACJI
(w nawiązaniu do dokumentu pn. ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALIZACJI i ROZWOJU MIAST), 2011. Analizę przeprowadziłam na zamówienie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich, tu udostępniam jej skróconą wersję: OSR_SKRÓT

Prawne i organizacyjne podstawy rewitalizacji, Seminarium SARP „Podstawy procesu modernizacji obszarów zurbanizowanych w Polsce i Danii”, wydawnictwo poseminaryjne SARP, 2000, Szczecin.

Projekt założeń do ustawy o rewitalizacji i rozwoju miast [opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego] http://www.zmp.poznan.pl/dane/styczen-10/Zalozenia.doc

Polityka mieszkaniowa w miastach polskich – wolny rynek czy programy publicznego wspierania? http://www.silesia.org.pl/upload/Miasto%20XXI%20w_%20polityka%20mieszkaniowa.pdf

Powrót do Miasta. Manifest
[koncepcja, opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego w składzie: Ewa Kipta, Lech Podbrez, Bogusław Hajda] http://www.fr.org.pl/images/stories/publikacje/powrot_do_miasta.pdf

Prowadzenie rewitalizacji – organizacja przedsięwzięcia i zarządzanie programem, 2008, Zeszyty Komunalne Nr 6 (66)  s. 69-71, Poznań.

Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski  – mity, szanse, prognozy (w:) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, red. Joanna Poczobut, wyd. Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”, 2009,Kraków.

Recenzja książki Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce [czytaj więcej o tej publikacji] 

Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2008, [współautorka: mgr inż. arch. Grażyna Kulpa-Jarocka] (w:) A. Muzioł -Węcławowicz (red.), Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków.

Rewitalizacja i rozwój miast w polityce rozwoju – skuteczność zamierzona? (w:) Urbanista, Nr 10/2006, Warszawa [tekst przeredagowany przez wydawcę]

Rola Planowania miejscowego w procesie zarządzania miastem – wybrane zagadnienia (w:) Ekologiczno–organizacyjne uwarunkowania rozwoju gmin w mikroregionie śląskim, Wydawnictwo BPK, 2000, Katowice.

Rozwój miast i mieszkalnictwo w polityce UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 6-7, s.4-6, Warszawa

Städtische Wohnungsmarkte in der Transformation – Prognosen und Probleme In polnische Städten, (w:) Grenzstädte auf dem Weg in eine europäische Region, wydawca: Institut für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, 2002, Frankfurt (Oder)

Variation and differentiation in land use: the case of Poland, (w:) Remaking Cities: Preservation and Creation, wydawnictwo pokonferencyjne IFHP & Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2002, Ljubljana.

Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach  [opracowanie w ramach projektu zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Nr PBZ-MNiSW-4/3/2006].

Zasady korzystania z instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa  UE w latach 2007- 2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 8, s.4-5, Warszawa.

Zasady korzystania z pośrednich instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa środkami UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 11, s.6-7, Warszawa.

Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji: TEKST ZAŁOŻEŃ