mliczynska_portret_2014

Jestem architektem i urbanistką, aspirantką urbanologii, absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1988). Interesuje mnie: rewitalizacja i rozwój miast. Mam 54 lata.

Od ukończenia studiów do roku 2007 pracowałam w samorządzie i agendach rządowych (ostatnio jako Radca Ministra Rozwoju Regionalnego). Od ponad dekady współpracuję, jako doradca i konsultant, z polskimi instytucjami samorządowymi oraz naukowo-badawczymi, bywam również ekspertem organów UE i inwestorów z sektora prywatnego.

Z dużą satysfakcją, a nierzadko również z przyjemnością, współpracuję z samorządami miast udzielając wsparcia przy opracowaniu polityk mieszkaniowych, programów rewitalizacji, planów rozwoju lub strategii wprowadzania innych zmian. Pomagam miastom zarówno jako autorka takich opracowań, jak i doradca, ekspert albo konsultant. Do grona miast, z którymi łączy mnie praktykowanie lub badanie rewitalizacji należą: Bielsko-Biała, Bochnia, Czaplinek, Dzierżoniów, Katowice, Jasło, Jaworzno, Kraków, Lublin, Mława, Pabianice, Poznań, Stargard Szczeciński, Strumień, Świnoujście, Szczecin, Turek, Tychy. Od 2008 jestem ekspertem tematycznym unijnego programu URBACT (I i II) oraz ekspertem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od czasu do czasu pracuję również jako konsultantka i doradca w zakresie rozwoju nieruchomości, planowania przedsięwzięć budowlanych (strategicznego i inwestycyjnego), zarządzania procesami rewitalizacji i gospodarowania przestrzenią.

Piszę i publikuję, popełniłam – samodzielnie albo jako współautorka – 89 artykułów, analiz i opracowań dotyczących mieszkalnictwa, rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego inwestycji oraz  polityki regionalnej. Od dwudziestu lat pracuję jako biegła sądowa w zakresie projektowania architektury, planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Jestem członkiem zawodowych stowarzyszeń, krajowych i międzynarodowych: SARP, TUP, IFHP, ISOCARP, INTBAU.

Współtworzyłam Stowarzyszenie  „Forum  Rewitalizacji” i przez kilkanaście lat pracowałam w jego zarządzie. W roku 2015 ponownie wybrano mnie do władz Forum i powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na zaproszenie miast, samorządów wojewódzkich czy organizacji zrzeszających profesjonalistów  bywam prelegentką, panelistką i szkoleniowcem w dziedzinie planowania strategicznego, zarządzania na rzecz rozwoju, rewitalizacji i mieszkalnictwa. Prowadzę warsztaty, dyskusje panelowe i seminaria.

Pracuję naukowo, obroniłam pracę doktorską na temat rewitalizacji w procesie zmiany miasta (przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza, w Zakładzie Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk). Badam przekształcenia miast, miejsce rewitalizacji w tych przemianach, wykładam programowanie rozwoju miast i rewitalizacji  na podyplomowych studiach prowadzonych przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej.

Założyłam i prowadzę Fundację „O! MIASTO„.
W 2016 roku przyznano mi srebrną Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego.

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA:

Artificial Towns_okładka

Former „New Socialist City” in Neoliberal Condition – The Case of Tychy in Poland – rozdział książki pod redakcją Viktrii Szirmai: Artificial Towns in the 21st Century. Social Polarisation in the New Town Regions of East-central Europe,  ISBN 978-963-8302-52-6. Współautor: Grzegorz Węcławowicz

Waterfront revitalization – the innovative component of the Territorial Capital –  artykuł opublikowany w: Urban Transformations: Cities and Water, ISBN: 978-94-90354-32-9; tekst artykułu: → Tutaj

Kobiety i mężczyźni o rewitalizacji – proces zmiany miasta w perspektywie gender, referat zgłoszony i przyjęty na III Kongres Rewitalizacji, IRM Kraków. [ Abstrakt]

Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia PoznaniaLINK do podstrony Urzędu Miasta Poznania, skąd można pobrać program i prześledzić tok prac nad tym nietypowym planem (relacja merytoryczna i fotograficzna).

Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta – z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach, referat wygłoszony i przyjęty do druku, VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku, 19-20.05.2013, Opole. Opublikowany w Nr 12 Studiów Miejskich.
Fragment tekstu tego artykułu:Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta_z perspektywy doświadczeń…

 

 

 

Bariery systemowe rewitalizacji, referat którego współautorką jest Ewa Kipta, opublikowany w kwartalniku naukowym Instytutu Rozwoju Miast -Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Kraków.

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich – Poradnik

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich_poradnik_2012 [w wersji autorskiej].

Analiza działań prowadzących do ustawowej regulacji wsparcia programów rewitalizacji miast_WERSJA ELEKTRONICZNA zawiera opis rozwoju rozwiązań prawno – organizacyjnych w USA i Europie Zachodniej z charakterystyką najważniejszych regulacji oraz kalendarium i wyczerpujący opis wszystkich polskich upublicznionych projektów ustaw dotyczących rewitalizacji. Ekspertyza na zamówienie Miasta Poznania, 2011.

Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w miastach – planowanie integracji zarządzania, na przykładzie m. Lublina (w:) Bogusław Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce,  wydawca: Urząd Miasta Lublin, Narodowy Instytut Kultury, 2011, Warszawa

Cities in Transition – tradition & innovation. The experiences in revitalisation in Poland, (w:) Urban Renewal, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2001, Barcelona.

Development and urban revitalisation in Poland, (w:) Future of Cities, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2007, Kopenhaga.

Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju przestrzennego miasta (w:) Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych, red. Nina Juzwa i Kazimiera Wódz, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1996, Katowice.

Metoda badania i oceny  rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa (w:) Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, red. A. Muzioł-Węcławowicz, wyd.Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków

Miasto XXI wieku. Problemy – szanse – nowe strategie rozwoju. Wprowadzenie do tematu.   http://www.silesia.org.pl/upload/Miasto%20XXI%20w_%20WPROWADZENIE_zredagowane.pdf

Ocena skutków projektowanej USTAWY O ROZWOJU MIAST i REWITALIZACJI
(w nawiązaniu do dokumentu pn. ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALIZACJI i ROZWOJU MIAST), 2011. Analizę przeprowadziłam na zamówienie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich, tu udostępniam jej skróconą wersję: OSR_SKRÓT

Prawne i organizacyjne podstawy rewitalizacji, Seminarium SARP „Podstawy procesu modernizacji obszarów zurbanizowanych w Polsce i Danii”, wydawnictwo poseminaryjne SARP, 2000, Szczecin.

Projekt założeń do ustawy o rewitalizacji i rozwoju miast [opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego] http://www.zmp.poznan.pl/dane/styczen-10/Zalozenia.doc

Polityka mieszkaniowa w miastach polskich – wolny rynek czy programy publicznego wspierania? http://www.silesia.org.pl/upload/Miasto%20XXI%20w_%20polityka%20mieszkaniowa.pdf

Powrót do Miasta. Manifest
[koncepcja, opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego w składzie: Ewa Kipta, Lech Podbrez, Bogusław Hajda] http://www.fr.org.pl/images/stories/publikacje/powrot_do_miasta.pdf

Prowadzenie rewitalizacji – organizacja przedsięwzięcia i zarządzanie programem, 2008, Zeszyty Komunalne Nr 6 (66)  s. 69-71, Poznań.

Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski  – mity, szanse, prognozy (w:) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, red. Joanna Poczobut, wyd. Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”, 2009,Kraków.

Recenzja książki Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce [czytaj więcej o tej publikacji] 

Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2008, [współautorka: mgr inż. arch. Grażyna Kulpa-Jarocka] (w:) A. Muzioł -Węcławowicz (red.), Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków.

Rewitalizacja i rozwój miast w polityce rozwoju – skuteczność zamierzona? (w:) Urbanista, Nr 10/2006, Warszawa [tekst przeredagowany przez wydawcę]

Rola Planowania miejscowego w procesie zarządzania miastem – wybrane zagadnienia (w:) Ekologiczno–organizacyjne uwarunkowania rozwoju gmin w mikroregionie śląskim, Wydawnictwo BPK, 2000, Katowice.

Rozwój miast i mieszkalnictwo w polityce UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 6-7, s.4-6, Warszawa

Städtische Wohnungsmarkte in der Transformation – Prognosen und Probleme In polnische Städten, (w:) Grenzstädte auf dem Weg in eine europäische Region, wydawca: Institut für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, 2002, Frankfurt (Oder)

Variation and differentiation in land use: the case of Poland, (w:) Remaking Cities: Preservation and Creation, wydawnictwo pokonferencyjne IFHP & Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2002, Ljubljana.

Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach  [opracowanie w ramach projektu zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Nr PBZ-MNiSW-4/3/2006].

Zasady korzystania z instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa  UE
w latach 2007- 2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 8, s.4-5, Warszawa.

Zasady korzystania z pośrednich instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa środkami UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 11, s.6-7, Warszawa.

Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji: TEKST ZAŁOŻEŃ