7 ZAGROŻEŃ DLA KLIMATU MIASTA

  1. Wzrost temperatury: miasta doświadczają tzw. efektu wysp ciepła, który powoduje, że niektóre części miasta są cieplejsze od innych, a znacznie cieplejsze niż wiejskie czy leśne otoczenie miasta. Miasta stają się bardziej podatne na ekstremalne fale upałów, co ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców i może prowadzić do wzrostu liczby zachorowań lub zgonów związanych z upałami.
  2. Ekstremalne zjawiska pogodowe: zmiany klimatyczne oraz błędy albo zaniechania w planowaniu przestrzennym w makro skali, składają się na większą częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nawalne deszcze, powodzie czy usze. Miasta są szczególnie podatne na skutki tych zjawisk ze względu na zagęszczenie ludności, infrastrukturę i brak naturalnych obszarów retencyjnych.
  3. Wrażliwość infrastruktury i usług: wzrost liczby i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych może prowadzić do uszkodzenia infrastruktury, w tym sieci energetycznych, transportowych i zaopatrzenia w wodę. Naprawa i odbudowa infrastruktury związanej z ekstremalnymi warunkami pogodowymi są kosztowne i czasochłonne, co niekorzystnie wpływa na gospodarkę miast.
  4. Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego: zmiany w globalnej gospodarce oraz postępujące zmiany klimatu (np. długotrwałe okresy bez opadów) wpływają na warunki uprawy roślin i hodowlę zwierząt. Miasta, jako odbiorcy dużej części zaopatrzenia w żywność, mogą odczuwać zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli dostępność i jakość produktów rolnych zostaną zakłócone.
  5. Zanieczyszczenie powietrza: w miastach, gdzie koncentruje się duże liczba źródeł emisji, źle zaplanowane zmiany struktury przestrzennej nałożone na postępujące zmiany klimatyczne mogą znacząco pogarszać jakość powietrza. Wzrost temperatury i ekstremalne warunki pogodowe mogą wpływać na zwiększenie poziomu smogu i innych zanieczyszczeń, co będzie miało negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców i jakość życia w mieście.
  6. Wzrost napięć za sprawą migracji i konfliktów społecznych: makro zmiany, w tym zmiany klimatyczne mogą prowadzić do wzrostu tempa migracji ludności z obszarów wiejskich do miast w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Takie przemieszczenia mogą powodować napięcia społeczne, konkurencję o zasoby i infrastrukturę, co może zaostrzyć problemy związane z przeludnieniem miast oraz klasowym charakterem podziałów społecznych.
  7. Systematyczne podnoszenie się poziomu wody w morzach: zmiany klimatyczne powodują topnienie lodowców i lodu arktycznego, co prowadzi do podnoszenia poziomu oceanów i mórz. To z kolei zagraża nisko położonym obszarom miast, szczególnie tych nadbrzeżnych, narażając je na ryzyko powodzi i erozji wybrzeża.